Kontakt
Urząd Miasta Krakowa
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Wielopole 17A , 31–072 Kraków
pl en

Fundusze na renowacje zabytków

Zespół Kraków Heritage
21.03.2023
Fundusze na renowacje zabytków Fundusze na renowacje zabytków
Państwowy fundusz zarządzany przez społeczny komitet i kilkaset zabytków odnowionych dzięki wsparciu miasta. Jak Kraków dba o swoje materialne dziedzictwo?
SKOZK I NFRZK – NA POMOC KRAKOWSKIM ZABYTKOM

Tuż po wpisie Krakowa na listę Światowego Dziedzictwa, 18 grudnia 1978 r. powstał Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK), którego działalność skupiła się na odnowie zabytków z obszaru światowego dziedzictwa i polegała na ich finansowaniu przez inne polskie miasta lub zakłady przemysłowe. 18. kwietnia 1985 r. Sejm dodatkowo przyjął ustawę o utworzeniu Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (NFRZK), finansowanego z budżetu państwa. Dysponentem tego Funduszu został SKOZK, który skupia dzisiaj wybitne autorytety środowiska krakowskiego, specjalistów w zakresie ochrony i konserwacji zabytków oraz przedstawicieli władz Krakowa.

Rewaloryzacja zabytków w historycznym centrum miasta od początku istnienia Funduszu prowadzona była systematycznie i kompleksowo w obrębie poszczególnych kwartałów zabudowy. W ostatnich latach Fundusz dysponuje kwotą około 30 milionów złotych (ok. 6 milionów euro) rocznie, z której finansuje się odnowę najcenniejszych zabytków, stanowiących własność Skarbu Państwa, Gminy Miejskiej Kraków, kościołów i związków wyznaniowych oraz właścicieli prywatnych (około 100 zadań dofinansowywanych w wysokości 45%).

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa i przynależny mu fundusz powstał w czasach, w których historyczne centrum Krakowa stanowiło w dużej mierze obszar zaniedbany, dotknięty przez lata celowej polityki komunistycznych władz i kiepską sytuację ekonomiczną w realiach gospodarki centralnie planowanej. Mechanizm funduszu stanowił w owym okresie pionierskie narzędzie systemowego zarządzania obszarem o ogromnym nagromadzeniu zabytków kluczowych dla tożsamości polskiej kultury, stanowiącym zarazem ważne miejsce dziedzictwa kultury europejskiej.

Czasy zmieniły się, ale wiele cennych zabytków Krakowa reprezentujące różne epoki w dziejach Polski i Europy nadal czeka na odrestaurowanie. Jednocześnie mechanizm społecznego współzarządzania dziedzictwem poprzez SKOZK stanowi wzór możliwy do równoległego wdrożenia w innych miejscach kraju wyróżniających się cennymi zespołami obiektów zabytkowych.

Strona internetowa SKOZK

MIEJSKIE DOTACJE NA PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE

Krakowskie zabytki uzyskują również regularne wsparcie finansowe z budżetu Gminy Miejskiej Kraków.

Od 2006 roku Gmina Kraków dofinansowuje prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane prowadzone przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, a od 2019 roku również prace przy obiektach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Głównym celem przyznawanych przez Gminę dotacji jest wspieranie działań właścicieli zabytków w celu zapewnienia właściwej opieki nad zabytkowymi obiektami Krakowa.

W okresie ponad 15 lat trwania programu na prace konserwatorskie  miasto przeznaczyło blisko 50 mln zł. Pozwoliło to przeprowadzić prace przy kilkuset obiektach zabytkowych, w tym takim unikatowych obiektach jak Ołtarz Wita Stwosza, Opactwo Tynieckie czy Klasztor Ojców Paulinów na Skałce. Z dotacji korzystają jednak w głównej mierze krakowskie kamienice, którym dzięki wsparciu Miasta, przywracany jest dawny blask.

Efekty wielu z tych prac można zobaczyć w specjalnym cyklu Kraków Heritage na oficjalnej stronie miasta.

We fragmencie dotyczącym SKOZK i NFRZK wykorzystano tekst Haliny Rojkowskiej-Tasak pn. Zarządzanie na obszarze światowego dziedzictwa.

Kraków dla zabytków – informacje praktyczne

Kraków Heritage
Miasto dofinansowuje wyłącznie prace w obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Dotacja udzielana jest wyłącznie podmiotom, które posiadają tytuł prawny do zabytku.
Kraków Heritage
Dofinansowaniem objęte są prace, których realizacja planowana jest na rok następujący po roku złożenia wniosku. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do 31 października każdego roku – przykładowo, wnioski na prace planowane w 2024 r. należy złożyć do 31 października 2023 r.
Kraków Heritage
Dofinansowanie nie obejmuje refundacji, tj. zwrotu kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy z Gminą. Wnioski złożone po terminie, niekompletne, niepodpisane lub podpisane przez osoby nieuprawnione nie podlegają rozpatrzeniu.
Kraków Heritage
Wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Krakowa lub otrzymać w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Referacie ds. Dziedzictwa Kulturowego przy ul. św. Krzyża 1 w Krakowie.
Kraków Heritage
Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami składa się do Prezydenta Miasta Krakowa za pośrednictwem Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa (tel. 12 616 19 26, email kd.umk@um.krakow.pl).
Kraków Heritage
Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z uchwałą Rady Miasta Krakowa, określającą zasady przyznawania dotacji oraz zakres prac podlegających dofinansowaniu (uchwała Nr CII/2665/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. z późniejszymi zmianami).
Kraków

Nie, to nie jest wszystko, co da się powiedzieć o Krakowie. Dziedzictwo to zbiór otwarty – to my wypełniamy je znaczeniami!

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat